> Home > 고객지원 > 공지사항
작성자 관리자 날짜 2012-04-20
제목 신도리코 LP 3528N 프린터 설정
내용 <SPAN style="FONT-SIZE: 87%">○ LP 3528N 프린터 설정

1. 공장초기화 setup menu ->factory..

2. Paper menu -> tray -> mpf

3. 용지설정 ->a3 ->portration

</SPAN>